Wykaz powiatów w których nastąpiło przekroczenie średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C lub 5°C.

Zgodnie z „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r.) możliwe jest stosowanie nawozów w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, tj. przed terminami, o których mowa w tabeli 2 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza przejdzie przez próg 3°C, a dla pozostałych upraw średnia dobowa temperatura powietrza przejdzie przez próg 5°C.

Przejściem przez próg danej temperatury jest termin, w którym każdego dnia, przez 5 następujących po sobie dni, średnia dobowa temperatura przekroczyła odpowiednio 3°C lub 5°C na powierzchni 95% danego powiatu.

Mapy wraz z wykazami powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C i powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 5°C, są publikowane codziennie, w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, począwszy od 2023 r. i są przechowywane przez okres kolejnych 4 lat.

UWAGA:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje jedynie o osiągnięciu wskazanych wyżej progów średniej dobowej temperatury. Instytut nie decyduje o możliwości wcześniejszego stosowania nawozów i nie jest odpowiedzialny za skutki wykorzystania wyżej wymienionych informacji. Przekroczenie średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C lub 5°C nie jest jedynym warunkiem wcześniejszego zastosowania nawozów. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Pokaż dane z dnia:

Wybierz datę
    Ogranicz do:
3°C
5°C

Wykaz powiatów, w których nastąpiło przekroczenie średniej dobowej temperatury powietrza
przez próg 3°C lub 5°C.

Odniesienie: załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.01.2023 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 244)

Dane na dzień:

Województwo

Powiat

TERYT

Strona zostanie uruchomiona po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów.